رسانه‌های پلتفرمی از چه مواردی ناگزیرند؟

ترجمه و تلخیص بخش اول کتاب «ابعاد جهانی حکمرانی و اداره امور ‌عمومی: یک سیر تطبیقی» نوشته پروفسور جوزف رادسکلدرز

شماره هشتم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.

شماره هفتم نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید.

حکمرانی در عمل ۸۱: رای اعتماد به وزراء ابزاری سیاسی یا سیاستی

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider