کارآمدسازی شیوه‌های تأمین مالی سازمان صداوسیما

کارآمدسازی شیوه‌های تأمین مالی سازمان صداوسیما


گزارش سیاستی
حوزه سیاستی : حکمرانی ارتباطات و رسانه
سال نشر : 1402/05/23خلاصه گزارش سیاستی

#گزارش

اندیشکده حکمرانی شریف و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی


کارآمدسازی شیوه‌های تأمین مالی سازمان صداوسیما

- اساساً بخش مهمی از اصول اولیه و بنیادین رسانه‌های خدمت عمومی را متأثر از شیوه‌های تأمین مالی آنها در نظر می‌گیرند. سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز در طول سالیان مختلف با این مسئله مواجه بوده است.

- تلاش سازمان صداوسیما در تأمین مالی خود به‌سبب اینکه در قانون محاسبات عمومی *در حکم شرکت دولتی* تلقی شده و لزوم تأمین بخشی از هزینه‌ها توسط خود این دستگاه، از دهه 1360، این سازمان را بر آن داشته تا شیوه‌های تأمین مالی مختلف را تجربه کند.

- سیر تاریخی و توجه قانونگذار به چگونگی تأمین مالی این سازمان منجر به وضعیت فعلی این سازمان رسانه‌ای شده‌ است که فارغ از بودجه‌ سالیانه به‌عنوان *کمک‌زیان دولتی* ، تکیه‌ اصلی آن بر درآمدزایی از طریق *تبلیغات بازرگانی* قرار گرفته است؛ شیوه‌ای که امکان *تداخل آن با مأموریت‌های اصلی سازمان صداوسیما* بالاست.

- بررسی ها نشان می دهد در پیشنهاد برای هرگونه تغییر در شیوه های تأمین مالی سازمان صداوسیما سه نکته را باید در نظر گرفت:
*تعیین‌کننده* بودن میزان بودجه دولتی سازمان صداوسیما نسبت به دیگر شیوه‌های تأمین مالی؛
*عدم امکان تغییر کامل* شیوه‌های تأمین مالی سازمان صداوسیما؛
عدم توجه کافی سازمان صداوسیما به *دیگر شیوه‌های تأمین مالی ممکن* و یا تصریح‌شده در قوانین.

- گزارش پیش‌رو، ضمن بررسی انواع روش‌های تأمین مالی رسانه‌های خدمت عمومی و دولتی در جهان و چالش‌های هریک، به وضعیت کنونی تأمین مالی سازمان صداوسیما پرداخته و تلاش داشته تا با‌ ارائه‌ چالش‌های فعلی این سازمان، در سه حوزه مرتبط با‌ قانونگذاری یعنی قانون بودجه، قانون برنامه‌ پنج‌ساله‌ هفتم توسعه و نیز قانون اداره‌ سازمان صداوسیما پیشنهادهایی با هدف *کارآمدسازی* ارائه دهد.

لینک دریافت گزارش سیاستی

فایل کامل گزارش «سیاستی کارآمدسازی شیوه‌های تأمین مالی سازمان صداوسیما» را از لینک زیر دریافت نمایید:

گزارش سیاستی کارآمدسازی شیوه‌های تأمین مالی سازمان صداوسیما