مطالعات دولت و بخش عمومی

معرفی

مطالعات دولت و بخش عمومی
گروه مطالعات دولت و بخش عمومی اندیشکده حکمرانی شریف از سال 1396 با هدف بررسی علمی ناکارآمدی‌های نظام اداری و ارائه راهکارهای سیاستی جهت حل مسائل عمده این بخش از کشور فعالیت داشته است.

این گروه علاوه بر فعالیت‌های پژوهشی، با ایجاد یک شبکه گسترده و تعامل با فعالان و سازمان‌های دولتی مرتبط با نظام اداری، به طور فعال در ایجاد بینش‌ها و راهکارهای نوین و طراحی سیاست‌ها و قوانین در این حوزه مشارکت داشته است و توانسته است در طول چهار سال گذشته نقش مهمی در جهت گیری، طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌ها ایفا نماید.

اقدامات:

گزارش جامع نظام مسائل مستخدمین عمومی (خدمات کشوری)
گزارش بازنگری قانون خدمات کشوری در حوزه مسائل استخدامی
الزامات تحقق دولت الکترونیک
گزارش به‌کارگیری سازمان‌های نیمه مستقل اجرائی
الزامات مبارزه با فساد اداری

همکاران