کتاب تنظیمانه؛ یادداشت‌هایی در تنظیم‌گری رسانه

کتاب تنظیمانه؛ یادداشت‌هایی در تنظیم‌گری رسانه


گزارش , کتاب
درباره کتاب


📢 *کتاب تنظیمانه منتشر شد*
کتاب *تنظیمانه* یادداشت‌هایی در تنظیم‌گری رسانه اثر *دکتر سید محمدصادق امامیان* منتشر شد

🔘 آنچه در این کتاب می‌خوانیم:

🔻 *یادداشت اول:* مروری بر تجربه ساترا؛ کامیابی‌ها و ناکامی‌های یک تنظیم‌گری نوین

🔻 *یادداشت دوم:* رویکرد نظامسازی در حکمرانی فضای مجازی

🔻 *یادداشت سوم:* رسانه ملی و رونق تولید محتوای بومی، دو پایه اصلی حاکمیت رسانه‌ای کشور

🔻 *یادداشت چهارم:* از رویکرد تکبخشی تا حکمرانی چندسطحی فضای مجازی

🔻 *یادداشت پنجم:* رسانه‌های پلتفرمی، گریزناپذیری *تنظیم‌گری پیشینی* و ضرورت *همپیاده‌سازی* بین‌المللی

🔻 *یادداشت ششم:* از اینترنت دولت‌زدا تا بازتولید حاکمیت دیجیتال

🔻 *یادداشت هفتم:* ازتناقض حکمرانی تا تنازل سیاسی؛نقدی بر رقابت انتخاباتی برای *حکمرانی‌زدایی* دیجیتال

🔻 *یادداشت هشتم:* هم‌پیوندی فناوری-سیاست؛ زوال خنثی بودگی و بازتولید حاکمیت ملی

🔻 *یادداشت نهم:* پلتفرم‌های مسلط جهانی و انحصار رسانه‌ای

🔻 *یادداشت دهم:* رگوالتور و دستگاه قضا؛ تداخل یا تکامل

🔻 *یادداشت یازدهم:* همگرایی در فضای مجازی و سندرم تشتت حکمرانی و رقابت تنظیم‌گران

🔻 *یادداشت دوازدهم:* دیکتاتوری پلتفرم‌ها و ارزش‌های مسلط جهانی

🔻 *یادداشت سیزدهم:* مفهوم صوت و تصویر فراگیر و رگوالتوری فرامحتوایی

🔻 *یادداشت چهاردهم:* پدیده ساترا؛ جایگاه حقوقی و مسئله تضاد منافع

لینک دریافت کتاب