کتابچه گزارشات اندیشکده حکمرانی شریف در تنظیم‌گری اعتراضات منتشر شد

کتابچه گزارشات اندیشکده حکمرانی شریف در تنظیم‌گری اعتراضات منتشر شد


اخبار و رویدادها , گزارش , کتابچه
متن خبر

🔸تهییج معترضان بی سابقه بود/ غفلت از قانون اساسی باعث انباشت اعتراضات شد
📢 کتابچه گزارشات اندیشکده حکمرانی شریف در تنظیم‌گری اعتراضات منتشر شد

اندیشکده حکمرانی شریف به عنوان یکی از قدیمی ترین مراکز پژوهشی کشور که در حوزه حکمرانی فعالیت می کند، تلاش داشته متناسب با اتفاقات و چالش های مستحدثه در حکمرانی کشور واکنش نشان دهد و راه حل عبور از مشکلات را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهد.
در وقایع تلخ اعتراضات و اغتشاشات پاییز 1401 با پدیده جدیدی روبرو بودیم. از یک سو ظرفیت های مصرح قانونی کشور برای تنظیم گری اعتراضات در سال های اخیر مغفول مانده بود که سبب انباشت اعتراضات و مطالبات شده بود از سوی دیگر با پرچم داری دشمنان کشور، جنگ رسانه ای بی سابقه ای علیه کشور شکل گرفته بود که شاید شیوه های به کارگیری و تهییج معترضین در این سطح بی سابقه باشد.
لذا اندیشکده حکمرانی شریف با وجود اینکه به طور خاص در حوزه اعتراضات پیشینه پژوهشی مطولی نداشت با گرفتن آرایش جدید گروه ها، تلاش کرد ضمن توصیف دقیق واقعه و آسیب شناسی وضعیت موجود، راهکارهایی برای عبور از این بحران و جلوگیری از وقایع مشابه در آینده به تصمیم گیران کشور ارائه کند.

لینک دریافت کتابچه

کتابچه گزارشات اندیشکده حکمرانی شریف در تنظیم‌گری اعتراضات را از طریق لینک زیر دریافت نمایید

لینک دریافت کتابچه