رضا باقری‌پور

رضا باقری‌پور

تحلیلگر
نظام حکمرانی
حوزه سیاستی :معرفی

دکتری رشته سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق اجرایی

پژوهشگر گروه نظام مشاوره سیاستی در اندیشکده حکمرانی شریف
منتورینگ رویداد «اقدام» مرکز پژوهش های مجلس
کارشناس مسئول اندیشکده برهان
دبیر میز سیاسی مرکز پایش و پژوهش های شناختی سدید
دبیر سرویس امنیت ملی و سیاست خارجی رسانه بهمن