سید محمدحسین خلیلی

سید محمدحسین خلیلی

مدیر گروه
حکمرانی ارتباطات و رسانه حکمرانی ارتباطات و رسانهمعرفی

ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران
کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران