مهدی میرزایی

مهدی میرزایی

تحلیلگر
تنظیم گری
حوزه سیاستی :