مهدی میرزایی

مهدی میرزایی

تحلیلگر
تنظیم گری
حوزه سیاستی :معرفی

کارشناسی ارشد سیاست‌گذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سوابق پژوهشی

پژوهشگر حوزه تنظیم‌گری