سید محمدرضا دادگستر

سید محمدرضا دادگستر

تحلیلگر

حوزه سیاستی :معرفی

دانشجوی دکترای علوم سیاسی (گرایش سیاستگذاری عمومی) دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
دانش‌آموخته کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تهران