زهرا النچری

زهرا النچری

تحلیلگر
نظام حکمرانی
حوزه سیاستی :معرفی

کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
ورودی استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

سوابق پژوهشی

پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق عمومی