امیرحسین قلندری

امیرحسین قلندری

تحلیلگر
تنظیم گری
حوزه سیاستی :معرفی

کارشناسی حقوق دانشگاه علم و فرهنگ
کارشناسی ارشد سیاست‌گذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

سوابق پژوهشی

تنظیمگری اینفلوئنسرها 
ارائه مقاله در کنفرانس ECPR2022
شبکه‌ی تنظیم‌گران
سربازی اجباری
نظام انتخابات مجلس در ایران
رابطه‌ی علم و تکنولوژی و تاثیر آن بر سیاستگذاری
رابطه نظام ملی نوآوری و توسعه پایدار