امیرحسین عباسپور

امیرحسین عباسپور

مدیر گروه

حوزه سیاستی :معرفی

کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه یزد
کارشناسی ارشد سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف