دیوار دیجیتال برلین در برابر غول های پلتفرمی و نوسازی سپهر رسانه

دیوار دیجیتال برلین در برابر غول های پلتفرمی و نوسازی سپهر رسانه


یادداشت
حوزه سیاستی : حکمرانی عصر دیجیتال
سال نشر : 1400/11/27سـازمان تنظــــیم مقــــررات رسـانه های صـوت و تصــــویر فراگیـر بـه منظـور تحقـق منافـع عمومـی در سـپهر خدمات رسـانهای صوتـی تصویـری فراگیـر و بـا هـدف سـاماندهی و تنظیمگـری، تضمیـن پایداری و توسـعه صنعـت صوت و تصـــویر، توسعه خودتنظیمگری و همتنظیمگـری و تمهــید نقشآفرینی اثربخش و مطلوب آحاد مــردم، کسبوکارها و نهادهـا در زنجیـره ارزش ایـن صنعـت بنیـان نهـاده شـــده اسـت. سـازمان بـه دنبـال آن اسـت کـه با تحقـق مأموریت خود موجـــب ارتقای سالمت و کیفیت خدمات رســـانهای صــوت و تصــویر فراگـــیر در فضای مجــازی، تقویت و ارتقای جایـگاه صنعـت رســــانهای صوتـی و تصــــویری جمهـوری اسلامی ایـران در رقابتهـای سـنگین جهانـی، حفاظـت از مــرزهای رسانهای کشور و کاهش آسیب پذیری جامعه در مقابل هجمه های فرهنگی بیگانگان، جلوگـیری از انحصــار و تضمــــین رقابت سالــــم و در نهایت زمینهسـازی تحقق الگـوی رسـانهای در تمـدن نوین اسلامی شـود. 

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.