شایان افراسیابی

شایان افراسیابی

تحلیلگر

حوزه سیاستی :سوابق تحصیلی

دکتری  روابط بین‌الملل

موسسه/دانشگاه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ دانشگاه تهران

 ۱۳۹۵ -  ۱۴۰۱

کارشناسی ارشد  روابط بین‌الملل

موسسه/دانشگاه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ دانشگاه تهران

 ۱۳۹۳ -  ۱۳۹۵

کارشناسی ارشد  مهندسی کامپیوتر

گرایش ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ نرم‌افزار
موسسه/دانشگاه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ دانشگاه صنعتی شریف

 ۱۳۹۰ -  ۱۳۹۲

کارشناسی  مهندسی کامپیوتر

گرایش ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ نرم‌افزار

موسسه/دانشگاه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ دانشگاه صنعتی شریف

 ۱۳۸۶ -  ۱۳۹۰

سوابق اجرایی

خبرنگار و دبیر سرویس
روزنامه دانشگاه صنعتی شریف

سوابق پژوهشی

Trump’s Cognition and His Unorthodox Foreign Policy Approach

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ Journal of World Sociopolitical Studies

رخدادها و سنجش تغییر در باورهای رهبران (مطالعه موردی: باراک اوباما و انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در ایران)

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ فصل‌نامه‌ی سیاست
آذر ۱۳۹۷

مقالاتی در رویکرد ادراکی در تحلیل سیاست خارجی

ناشر ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ میزان

اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه‌ی مقالاتی در حوزه‌ی روان‌شناسی سیاسی

افتخارات

کسب رتبه‌ی اوّل در میان دانش‌جویان کارشناسی ارشد رشته‌ی روابط بین‌الملل ورودی 1393 ـ دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

اردیبهشت ۱۳۹۵

کسب رتبه‌ی اوّل استانی در ششمین جشنواره‌ی جوان خوارزمی

دی ۱۳۸۳