سید حسین هاشمی

سید حسین هاشمی

تحلیلگر ارشد
نظام حکمرانی
حوزه سیاستی :معرفی

کارشناسی معارف اسلامی و حقوق از دانشگاه امام صادق علیه السلام
کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق عمومی از دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشجوی نمونه علمی_آموزشی دانشکده در سالهای 1393 و 1394

سوابق پژوهشی

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «صلاحیت های دولت در قیمت گذاری و مسئولیت های ناشی از آن؛ مطالعه تطبیقی فقه امامیه»
تألیف کتاب با عنوان «جامعه شناسی حقوق عمومی؛ چارچوب نظری مطالعات اجتماعی در حقوق عمومی ایران»
مشارکت در تألیف کتاب با عنوان «نگرشی نوین به بنیادهای نظری حقوق عمومی»
تألیف مقاله علمی با عنوان «نقدی بر مبانی حقوق عمومی فرانسه و آثار آن بر حقوق عمومی ایران»
تألیف مقاله علمی با عنوان «الزامات سیاست گذاری اقتصادی در فقه و حقوق اسلامی»
مشارکت در تألیف مقاله علمی با عنوان «کاوشی در مبانی حقوق عمومی فرانسه و آثار آن بر اندیشه های مرحوم دکتر قاضی»
مشارکت در تألیف مقاله علمی با عنوان «آسیب شناسی مسائل زیست محیطی، فرهنگی، حقوقی-مدیریتی منطقه کشف رود مشهد»
مشارکت در تألیف مقاله علمی با عنوان «هزینه های دولت در اسلام»