حدیثه ربیعی

حدیثه ربیعی

مدیر گروه
مرکز مطالعات پارلمان
حوزه سیاستی :دوره های مهارتی

دوره اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻣﺎرﺑﻮرگ آﻟﻤﺎن، 2021

دوره ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﻓﺠﺎﯾﻊ، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻣﺎرﺑﻮرگ آﻟﻤﺎن، 2021

دوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ، آﻣﺮﯾﮑﺎ، 2021

دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ، 2021

دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ، 1400

دوره ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي رﻓﺎﻫﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ، ۱۴۰۱

سابقه اشتغال

کارشناس پژوهشی، اندیشکده حکمرانی شریف، گروه مطالعات پارلمان