چاقوی فیلترینگ؛ کند برای سیاستگذار و کشنده برای سرمایه اجتماعی

چاقوی فیلترینگ؛ کند برای سیاستگذار و کشنده برای سرمایه اجتماعی


یادداشت
درباره مقاله

#یادداشت

👤 *علی سعد* مدیر اندیشکده حکمرانی شریف

📃 *چاقوی فیلترینگ؛ کند برای سیاستگذار و کشنده برای سرمایه اجتماعی*

🔻 انفعال و بی‌عملی در قبال توسعه تکنولوژی‌های ارتباطی از لحاظ نظری و تجربی موضوعی رد شده است. وجود هرزه‌نگاری‌های جنسی، کودک‌آزاری، ترویج خشونت، خرید و فروش مواد مخدر، اشاعه اطلاعات خصوصی افراد، استفاده از اطلاعات وب در‌جهت اهداف تروریستی و... منجر به ایجاد سطوح متفاوتی از محدودیت در فضای مجازی، توسط دولت‌ها شده است.

🔻 در این جهان ارتباطی بی‌زمان و بی‌مکان که تکنولوژی‌های ارتباطی به‌سرعت در‌حال رشد و توسعه است، باید توجه داشت فیلترینگ یک ابزار سیاستی است و تبدیل یک ابزار به خود سیاست اشتباه فاحش سیاستگذار است. از سوی دیگر در‌صورت اتخاذ سیاست فیلترینگ نباید بخش قابل توجهی از نیازهای مخاطبان بدون پاسخ بماند.

🔻 برای موثر کردن سیاست‌های فیلترینگ و همچنین فعال کردن «نظارت از نزدیک» خانواده بر محتوای مورد استفاده در اینترنت به‌عنوان یک ابزار مهم، باید از اجماع جامعه در رابطه با محتوای غیرمجاز استفاده کرد.

لینک دریافت مقاله

ادامه یادداشت را در روزنامه فرهیختگان بخوانید

روزنامه فرهیختگان