تنظیم‌گری تنظیم‌گران؛ الگوی جدید حکمرانی فضای مجازی کشور

تنظیم‌گری تنظیم‌گران؛ الگوی جدید حکمرانی فضای مجازی کشور


یادداشت
حوزه سیاستی : نظام حکمرانیدرباره مقاله👤 زهرا النچری پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

📃 تنظیم‌گری تنظیم‌گران؛ الگوی جدید حکمرانی فضای مجازی کشور

🔻 تخصص و شفافیت دو اصل فراموش شده در کمیسیون عالی تنظیم مقررات هستند که می‌توانند با تدابیری از جمله تغییر اعضا مورد توجه قرار گیرند

🔻 نهادهای ناظر تنظیم‌گری، نهادی اداری مسئول نظارت بر تنظیم‌گران محسوب می‌شوند که معمولاً در مرکز دولت استقرار می‌یابند و اجرای سیاست‌های تنظیمی حکومت را تضمین می‌کنند.

لینک دریافت مقاله

ادامه مقاله را در ماهنامه پیوست بخوانید:

ماهنامه پیوست