گفت‌وگوی آقای محمد‌رضا کثیری در خصوص نشست اخیر اوپک در شبکه sahar

گفت‌وگوی آقای محمد‌رضا کثیری در خصوص نشست اخیر اوپک در شبکه sahar


سیاست گذاری اقتصادبرنامه‌های در حال انجام, حوزه های تخصصی, حکمرانی انرژی و توسعه پایدار, حکمرانی نفت و گاز, در رسانه

گفت‌وگوی آقای محمد‌رضا کثیری در خصوص نشست اخیر اوپک در شبکه sahar