گزارش تصویری Governance Talks 6: The role of think tanks and civil society in European policy process

گزارش تصویری Governance Talks 6: The role of think tanks and civil society in European policy process


مطالعات دولت و بخش عمومیgovernance talks report, حوزه های تخصصی, رویدادها

گزارش تصویری Governance Talks 6: The role of think tanks and civil society in European policy process