گزارش تصویری حکمرانی در عمل ۶۱: حکمرانی صنعت گاز ایران

گزارش تصویری حکمرانی در عمل ۶۱: حکمرانی صنعت گاز ایران


سیاست گذاری اقتصادبرنامه‌های در حال انجام, حوزه های تخصصی, حکمرانی انرژی و توسعه پایدار, حکمرانی در عمل, حکمرانی در عمل گزارش, حکمرانی نفت و گاز, رویدادها