گزارش ارزیابی عملکرد دوره دهم مجلس

گزارش ارزیابی عملکرد دوره دهم مجلس


مطالعات پارلمانپنج نکته منتقدانه نسبت به مجلس دهم. گزارش پیش رو مروری بر عملکرد مجلس دهم است.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.