کرونا ویروس و کارزار مدیریت بحران

کرونا ویروس و کارزار مدیریت بحران


یادداشت
حوزه سیاستی : حکمرانی عصر دیجیتال
سال نشر : 1400/11/27نرخ مرگ و میر ویروس کووید  19 در ابتدای کار حدود 50 درصد بود که به مرور زمان و تشخیص زود هنگامتر ویروس، در چین این مقدار به 7.7 درصد رسیده است. البته با توجه به تعداد مرگ و میرها تاکنون و تعداد مبتالیان حداقل نرخ مرگ و میر برای این ویروس حدود 3.5 درصدخواهد بود و کمتر از این مقدار در بهشترین شرایط خدمات بهداشتی و درمانی نیز متصور نیست. این در حالی است که ویروس آنفوالنزا نرخ مرگ و میر 0.1 درصد دارد که بسیار کمتر از ویروس کووید19 است.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.