کدام قانون بیشتر صرف می کند؟!

کدام قانون بیشتر صرف می کند؟!


یادداشت
حوزه سیاستی : حکمرانی عصر دیجیتال
سال نشر : 1400/11/27در نظام حقوقی کامن لا زمانــی که هر یک از طرفیــن دعــاوی حقوقی (شــاکی یا متشــاکی) از تعـــارض بین رویکرد دادگاه های مختلف در رســیدگی به پرونده ها سوءاستفاده و انتخاب دادگاه رســیدگی کننده به پرونده را بر اساس حداکثر کردن شــانس برنده شدن خود طرح ریزی کنند، تخلفی به نام فروم شاپینگ (به معنای خرید محکمه) رخ می دهد. در این شرایط گویی اقامه کننده دعوی، محکمه مورد نظرش را می خــرد تا نتیجه مطلوب و مــورد انتظار خود را حاصل کند. فروم شاپینگ یا در یک معنای کلی تر چینش بازی با قوانیــن، مقررات و محاکم قضایی به نحوی که به نفع شــخصی افــراد برنده نهایی باشد، عمدتاً به واسطه نبود نظام های تنظیم گری یکپارچه و روزآمــد رخ می دهــد. در این میان امروزه موضوع فضای مجازی و کسب و کارهایی که بر بستر آن شــکل می گیرند به سبب تازگی مسائل و ســرعت غیرقابل پیش بینی تحوات، به گفته حقوقدانان مســاعدترین عرصه را برای طراحی فروم شاپینگ فراهم آورده است. 

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.