چهارمین شماره نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید.

چهارمین شماره نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید.


تنظیم گری 

چهارمین نشریه تنظیم گفتار با موضوعات دیکتاتوری پلتفرم ها و ارزش های مسلط جهانی، رسانه های نوین و چالش واکنش سریع، پلتفرم های مسلط جهانی و انحصار رسانه ای و…..منتشر گردید.

متن کامل این نشریه از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

دانلود فایل