پنجمین شماره دوماهنامه تنظیم گفتار منتشر شد.

پنجمین شماره دوماهنامه تنظیم گفتار منتشر شد.


تنظیم گری 

پنجمین شماره دوماهنامه تنظیم گفتار منتشر شد. در این شماره می‌خوانیم:
– هم‌پیوندی فناوری-سیاست: زوال خنثی‌بودگی و بازتولید حاکمیت ملی‌‌‌‌‌؛
– گام جنجالی اتحادیه اروپا برای مهار انحصار غولهای اینترنتی‌‌‌‌‌
– چین؛ تصویب اولین دستورالعمل اقتصاد پلتفرمی نسل جدید برای جلوگیری از انحصار در بازارهای دیجیتال؛
– گام جنجالی اتحادیه اروپا برای مهار انحصار غول‌های اینترنتی
– گفتوگو با دکتر سیدفرشاد فاطمی در رابطه با جایگاه و چالش‌های کنونی شورای رقابت
– مروری بر اخبار تنظیم‌گران جهان و جدیدترین مقالات چاپ‌شده در حوزه تنظیم‌گری

دانلود فایل