پلتفرم‌های اقتصاد اشتراکی و چالش‌های تنظیم‌گری

پلتفرم‌های اقتصاد اشتراکی و چالش‌های تنظیم‌گری


یادداشت
حوزه سیاستی : تنظیم‌گری
سال نشر : 1400/11/27-اگر پلتفرمی قیمت محصول یا خدمتی را مشخص میکند، صرفا ارائه دهنده خدمات اطالعات نیست و باید تحت تنظیم گری بخشی نیز قرار گیرد. 

- هرآنجایی را که بتوان از طرق راهحل بازار (رقابت) یا نظارت مردمی تنظیمگری کرد، نیازی به دخالت مستقیم تنظیم گر حاکمیتی نیست. 

- تنظیم گر حاکمیتی باید بر ایجاد و صحت اعتماد دیجیتالی نظارت کند؛ افزایش روشهای نظردهی و جلوگیری از چینش یا دستکاری محتوا

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.