وزیر امور اقتصادی و دارایی از اندیشکده حکمرانی شریف تقدیر کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از اندیشکده حکمرانی شریف تقدیر کرد


تقدیرنامهتوضیحات

📜 در متن تقدیرنامه آمده است:

🔻 بدینوسیله از تلاش های اندیشکده حکمرانی شریف در تهیه، تدوین و اجرای آزمایشی طرح «اصلاح ناترازی بنزین» و همچنین مشارکت در تدوین قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» قدردانی می‌نمایم.

🔻 قطعاً این نوع تعامالت سازنده میان نخبگان، اندیشمندان و نهادهای علم و دانش با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در راستای حل مسائل پیچیده سیاستی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقاء و بهبود نظام حکمرانی کشور باشد.

🔻 امید است در آینده شاهد تداوم این مسیر مهم و اثرگذار باشیم.