هشتمین شماره ماهنامه تخصصی مطالعات پارلمان منتشر شد!

هشتمین شماره ماهنامه تخصصی مطالعات پارلمان منتشر شد!


نشريه
حوزه سیاستی : مطالعات پارلماندرباره نشریه

🔰هشتمین شماره ماهنامه تخصصی مطالعات پارلمان منتشر شد!


در این شماره می خوانیم:
🔸آخرین خان انتخابات تناسبی و پاسخ به چند شبهه سیاسی
🔸زنان و انتخابات تناسبی
🔸کژکارکردهای حزبی و برنامه های توسعه در ایران
🔸گفتگو با دکتر جعفر قادری، نماینده شیراز و از پیش برندگان طرح تناسبی در مجلس یازدهم
🔸گفتگو با دکتر ولی گلمحمدی، استاد مدعو دانشگاه آنکارا پیرامون انتخابات ترکیه

لینک دریافت نشریه

جهت دریافت ماهنامه مطالعات پارلمان بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

ماهنامه مطالعات پارلمان