نهمین شماره ماهنامه تخصصی مطالعات پارلمان منتشر شد!

نهمین شماره ماهنامه تخصصی مطالعات پارلمان منتشر شد!


نشريه
حوزه سیاستی : مطالعات پارلمان
سال نشر : 1402/05/02توضیحات


🗞در این شماره می خوانیم:
🔸برنامه توسعه یا توسعه برنامه؟
🔸در سایه روحانیت، تاملی بر فراز و فرود حزب جمهوری اسلامی
🔸 به بهانه رد طرح تناسبی سازی انتخابات تهران:چند روایت معتبر از کشاکش سنت و مصلحت در نظام قانونگذاری کشور

لینک دریافت ماهنامه

جهت دریافت شماره نهم ماهنامه مطالعات پارلمان بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

ماهنامه مطالعات پارلمان