نظام مشاوره سیاستی ایران: تحدید سیاسی و توسعه فناورانه

نظام مشاوره سیاستی ایران: تحدید سیاسی و توسعه فناورانه


یادداشت , مقاله علمی
سال نشر : فروردین 1403چکیده

The Iranian Policy Advisory System: Contained Politicization and Emerging Technicization

 http://doi.org/10.1111/1467-8500.12628

مقاله ISI دکتر سید محمدصادق امامیان عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر و رضا باقری‌پور، بترتیب هم‌بنیانگذار و پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف، در مجله استرالیایی اداره عمومی Australian Journal of Public Administration (AJPA)  با رتبه علمی Q1 به چاپ رسید.


 عمده ادبیات نظامهای مشاوره سیاستی، به بررسی این نهادها در دوگانه نظامهای سیاسی لیبرال دموکراسی غربی و رژیم‌های اقتدارگرا پرداحته است. ازینرو این مقاله سعی بر استفاده از این چارچوب علمی در توصیف نظام مشاوره سیاستی متمایز ایرانی دارد
 مبتنی بر مطالعه ۱۶ نهاد منتخب از ۱۵۹ نهاد مشاوره سیاستی بعد از انقلاب، این مقاله ۴ دوران متمایز را در تطور نظام مشاوره سیاستی ایران معرفی کرده است: نهادبنه شدگی بروکراتیک؛ سیاسی شدگی گذرا؛ تمرکززدایی نسبی؛ و جهت گیری فناورانه 
 علیرغم توسعه نهادی و کمی اتفاق افتاده، این مقاله معتقد است نظام مشاوره سیاستی ایران بواسطه ضعف سنت‌ها و نهادهای سیاسی، همچنان از بعد سیاسی توسعه نیافته و غیرموثر باقی مانده است. بااین وجود سرریز توان فنی و بلوغ اکوسیستم نوآوری کشور، زمینه توسعه فناورانه این نظام را فراهم کرده است.  
 براساس توصیه های این مقاله، برای ارتقای کیفیت سیاست‌ها و اداره بخش عمومی، سیاست‌گذاران باید از توسعه یک نظام مشاوره‌ سیاستی متنوع و موثر حمایت نمایند.
 یک سیستم مشاوره سیاستی توسعه‌یافته از این منظر، نه تنها شامل نهادهای مشاوره فنی و تکنوکراتیک می‌شود، بلکه متشکل از نهادهای مشاوره سیاسی نیز هست که در لایه سیاستمداران توصیه های سیاستی متناسب را تولید و ترویج می کند.

لینک دریافت مقاله

برای دریافت فایل مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید:

مقاله ISI