نظام مسائل و چالش های کودک و نوجوان در فضای مجازی

نظام مسائل و چالش های کودک و نوجوان در فضای مجازی


یادداشت
حوزه سیاستی : حکمرانی عصر دیجیتال
سال نشر : 1400/11/27نسل امروزین کودکان و نوجوانان، نسلی هستند که با تکنولوژی دیجیتال رشد نکرده اند؛ بلکه از بدو تولد کامالً غرق در آن شده اند. این نسل، به جای آنکه فناوری ها را صرفا ابزاری برای دستیابی به اهداف و وظایف بدانند؛ آن را بخشی کامالً یکپارچه از زندگی روزمره خود می دانند. کودکان و نوجوان، گروه عمده ای از استفاده کنندگان و مصرف کنندگان فضای مجازی را تشکیل می دهند و این در حالی است که از بسیاری از مخاطرات آن آگاه نیستند. از همین رو، این افراد به عنوان اقشار آسیب پذیر در برابر فضای مجازی، مورد توجه گرفته اند و تالش های بسیاری در سراسر جهان به منظور شناسایی مسائل این قشر در فضای مجازی و یافتن راه حل ها و سیاست هایی برای آن انجام شده است.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.