نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی بهتر است چگونه باشد؟

نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی بهتر است چگونه باشد؟


آرشیو اخبار
حوزه سیاستی : مطالعات پارلمان
سال نشر : 1400/11/27-طرح یک فوریتی «اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی» دارای ایرادات اساسی است. 

- «نظام انتخاباتی تلفیقی: اکثریتی در تک کرسی ها و تناسبی در چندکرسی ها» میتواند ضمن حفظ نظام اکثریتی موجود در حوزه های تک کرسی، نظام تناسبی را در حوزه های انتخابیه دوکرسی به باال برقرار نماید.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.