نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید.

نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید.


تنظیم گریشماره ششم نشریه تنظیم گفتار با موضوعات نظام حکمرانی ایران در مسیر تخصص گریزی؛ نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری از منظر حکمرانی تنظیم گرانه به قلم دکترامیراحمد ذوالفقاری . از تناقض حکمرانی تا تنازل سیاسی؛ نقدی بر رقابت انتخاباتی برای «حکمرانی زدایی» دیجیتال به قلم دکترسیدمحمدصادق امامیان، پیشنهاد اقدامات تسهیل صدور مجوز و حذف مقررات زائد در حوزه کسب وکارها به قلم دکتر مرتضی زمانیان و… منتشر گردید.

متن کامل این نشریه از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

دانلود فایل