مساله اندازه دولت و ضرورت استخراج نقشه حکمرانی کشور

مساله اندازه دولت و ضرورت استخراج نقشه حکمرانی کشور


مطالعات دولت و بخش عمومی



قرن های متمادی است که نقش و کارکرد دولت در کشور ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول کرده است این در حالی است که در جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش گسترده دولت در قانون اساسی و وظایف حاکمیت در تأمین آموزش بهداشت، مسکن، اشتغال، تامین اجتماعی و... اندازه دولت افزایش یافته(حیدری،48) و تداعی گر نگاهی متفاوت و پر چالش در این حوزه شده است.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.