مساله اندازه دولت و ضرورت استخراج نقشه حکمرانی کشور

مساله اندازه دولت و ضرورت استخراج نقشه حکمرانی کشور


یادداشت
حوزه سیاستی : مطالعات دولت و بخش عمومی
سال نشر : 1400/11/27قرن های متمادی است که نقش و کارکرد دولت در کشور ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول کرده است این در حالی است که در جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش گسترده دولت در قانون اساسی و وظایف حاکمیت در تأمین آموزش بهداشت، مسکن، اشتغال، تامین اجتماعی و... اندازه دولت افزایش یافته(حیدری،48) و تداعی گر نگاهی متفاوت و پر چالش در این حوزه شده است.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.