مروری جامع بر عملكرد اندیشكده حكمرانی شریف در سال 1400

مروری جامع بر عملكرد اندیشكده حكمرانی شریف در سال 1400


اندیشکده , گزارش
سالنامه 1400 اندیشکده حکمرانی شریف منتشر شد. در این سالنامه به مرور فعالیت های اندیشکده حکمرانی شریف طی سال 1400 پرداخته ایم.

 

مشاهده سالنامه