مختصات اقتصاد کشور، بازار بورس علت یا معلول ؟

مختصات اقتصاد کشور، بازار بورس علت یا معلول ؟


سیاست گذاری اقتصاد 

گفتگوی زنده دکتر مرتضی زمانیان با بورسان با موضوع “مختصات اقتصاد کشور، بازار بورس علت یا معلول؟” در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۹