ماهنامه مطالعات پارلمان - مهر 1401

ماهنامه مطالعات پارلمان - مهر 1401


نشريه
شماره چهارم ماهنامه تخصصی مطالعات پارلمان منتشر شد
?️ویژه نامه ای برای « حکمرانی و مدیریت بحران های اجتماعی»
?آنچه در این شماره می‌خوانیم:
✍️از حق بر نافرمانی مدنی تا تکلیف بر منع تضعیف نظام
✍️از گاو دو شاخه استبداد تا گاو هزارشاخه دجاله
✍️جنبش های اجتماعی در ایران و جدال میان آیسگوریا و پارسیا
✍️حق بر گردهمایی در سایه رواداری دولت ها
✍️پدیده « سی-هیچ» و معضل بازتاب صدای ملت در خانه ملت