قفل مجوز بر پای اقتصاد ایران / انحصار خوب است یا نه؟ مسئله این است

قفل مجوز بر پای اقتصاد ایران / انحصار خوب است یا نه؟ مسئله این است


سیاست گذاری اقتصادحضور مرتضی زمانیان در برنامه ایران کالا با موضوع” قفل مجوز بر پای اقتصاد ایران / انحصار خوب است یا نه؟ مسئله این است”