قسمت چهارم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت چهارم پادکست حکمرانی در عمل


صداهاقسمت چهارم پاکدست حکمرانی در عمل با حضور آقای احمدرضا روشن منتشر شد. موضوع این قسمت از پادکست  به مساله حکمرانی آموزش عالی اختصاص دارد.
در این قسمت سعی کرده ایم تا به مسایل زیر بپردازیم:

1- بحث حکمرانی در سطح دانشگاه و آموزش عالی

2- بررسی موضوع میان رشته ای حکمرانی آموزش عالی

3- ساختار موسسه پژوهش و آموزش عالی

میتوانید برای شنیدن این قسمت از پادکست حکمرانی در عمل، اینجا کلیک کنید.