قسمت پنجم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت پنجم پادکست حکمرانی در عمل


صداهاقسمت پنجم پاکدست حکمرانی در عمل با حضور آقای عباس نرگسیان منتشر شد. موضوع این قسمت از پادکست  به مساله حکمرانی منابع انسانی ملی اختصاص دارد.
در این قسمت سعی کرده ایم تا به مسایل زیر بپردازیم:

1- تعریف و مفهوم حکمرانی

2- جایگاه حکمرانی منابع انسانی

3- مدیریت منابع انسانی در سطح ملی

میتوانید برای شنیدن این قسمت از پادکست حکمرانی در عمل، اینجا کلیک کنید.