قسمت هشتم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت هشتم پادکست حکمرانی در عمل


صداهاقسمت هفتم پادکست حکمرانی در عمل با حضور آقای محمدمهدی حبیبی منتشر شد.موضوع این قسمت از پادکست به بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای  مجازی اختصاص دارد.

میتوانید برای شنیدن این قسمت از پادکست حکمرانی در عمل از طریق لینک زیر اقدام کنید.