قسمت سوم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت سوم پادکست حکمرانی در عمل


صداهاقسمت سوم پاکدست حکمرانی در عمل با حضور آقای محمد خلیلی منتشر شد. موضوع این قسمت از پادکست  به مساله تحول واقعی در صداوسیما اختصاص دارد.
در این قسمت سعی کرده ایم تا به مسایل زیر بپردازیم:

1- لزوم تحول واقعی درصدا و سیما

2- آیا در کشور های دیگر هم به مانند کشور ما از رسانه صوت وتصویر وابسته به دولت استفاده میشود؟

3- آیا بودجه رسانه صوت و تصویر دیگر کشورها هم وابسته به دولت میباشد؟

میتوانید برای شنیدن این قسمت از پادکست حکمرانی در عمل، اینجا کلیک کنید.