قسمت دوم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت دوم پادکست حکمرانی در عمل


آرشیو اخبار
سال نشر : 1400/11/04قسمت دوم پاکدست حکمرانی در عمل با حضور آقای احمد ذوالفقاری منتشر شد. موضوع این قسمت از پادکست  به مساله بازطراحی نظام توزیع یارانه بنزین اختصاص دارد.
در این قسمت سعی کرده ایم تا به مسایل زیر بپردازیم:

1- تعریف یارانه بنزین

2- سناریو های مختلفی که از دولت های گذشته و دولت حال حاضر در رابطه با یارانه بنزین مطرح شده چه تفاوت هایی دارند؟

3- سیستم دولت در مقابل تغیر سیاست و تغیر رویکرد ها به چه صورتی عمل میکند؟

4- سناریوی پیشنهاد شده در سرانه مصرف بنزین چه تاثیری میگذارد؟

میتوانید برای شنیدن این قسمت از پادکست حکمرانی در عمل، اینجا کلیک کنید.