قسمت اول پادکست حکمرانی در عمل

قسمت اول پادکست حکمرانی در عمل


آرشیو اخبار
سال نشر : 1400/11/02قسمت اول پاکدست حکمرانی در عمل با حضور آقای حمزه امیری مدیر اندیشکده حکمرانی شریف منتشر شد. موضوع این قسمت از پادکست  به معرفی اندیشکده حکرانی شریف اختصاص دارد.
در این قسمت سعی کرده ایم تا به مسایل زیر بپردازیم:
1- کارکرده این اندیشکده در کشور ما به چه صورت تبیین میشود؟ 
2- آیا در کشور ما کارکرده اندیشکده ها به نحوه احسنت انجام میشود؟ 
3- چه خلائی در حوزه حکمرانی و سیاستمداری داشتیم که سبب شد همچین اندیشکده های شکل بگیرد؟ 
4- مدیریت این اندیشکده به دستان چه کسانی بوده است؟

میتوانید برای شنیدن این قسمت از پادکست حکمرانی در عمل، اینجا کلیک کنید.