فراز و فرود بودجه 1400

فراز و فرود بودجه 1400


آرشیو اخبار
حوزه سیاستی : مطالعات پارلمان
سال نشر : 1400/11/27لایحه ی بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی کشور اگرچه شاید جز چند صباحی مورد توجه کارشناسان و مردم نباشد اما سکان دار حرکت تمام دستگاهها است و تاثیرات شگرفی بر مسیر حرکت کشور دارد. فرآیند بودجه ریزی و تصویبش از جمله موضوعات گسترده و پیچیدهای است که برای تحلیل آن نیاز به ورود متخصصین از حوزههای متفاوت است. مجموعه حاضر با عنایت به این موضوع، تالش دارد تا از یک سو برخی از مهمترین رخدادهای کمیسیون تلفیق را روایت کند و با نگاهی دیگر با تحلیل روند بودجه ۱۴۰۰ میزان کارآمدی فرآیند تصویب آن را بررسی نماید و از سویی دیگر نقش بودجه در میان اسناد سیاستی کشور را مورد مداقه قرار دهد. با تحلیل آهنگ نا هماهنگ نظام برنامهریزی در کشور تحلیلی از دورههای زمانی برنامهریزی و بودجهریزی ارائه کند و در نهایت با پرسش در مورد معیارهای بودجهی خوب، طرحی نو برای بودجهریزی در کشور پیشنهاد نماید. آن چه پیش روی شماست حاصل عبور از رویکردهای جزمی به حوزههای کالسیک دانش و شکافت وتحلیل چند بعدی مسایل است که امیدواریم مورد اقبال مخاطبین عزیزمان باشد.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.