فراز و فرود بودجه 1400

فراز و فرود بودجه 1400


مطالعات پارلمان 

لایحه ی بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی کشور اگرچه شاید جز چند صباحی مورد توجه کارشناسان و مردم نباشد اما سکان دار حرکت تمام دستگاه ها است و تاثیرات شگرفی بر مسیر حرکت کشور دارد. فرآیند بودجه ریزی و تصویبش از جمله موضوعات گسترده و پیچیده ای است که برای تحلیل آن نیاز به ورود متخصصین از حوزه های متفاوت است. مجموعه حاضر با عنایت به این موضوع، تلاش دارد تا از یک سو برخی از مهم ترین رخدادهای کمیسیون تلفیق را روایت کند و با نگاهی دیگر با تحلیل روند بودجه ۱۴۰۰ میزان کارآمدی فرآیند تصویب آن را بررسی نماید و ‌از سویی دیگر نقش بودجه در میان اسناد سیاستی کشور را مورد مداقه قرار دهد. با تحلیل آهنگ نا هماهنگ نظام برنامه ریزی در کشور تحلیلی از دوره های زمانی برنامه ریزی و بودجه ریزی ارائه کند و در نهایت با پرسش در مورد معیارهای بودجه¬ی خوب، طرحی نو برای بودجه ریزی در کشور پیشنهاد نماید. آن چه پیش روی شماست حاصل عبور از رویکردهای جزمی به حوزه های کلاسیک دانش و شکافت وتحلیل چند بعدی مسایل است که امیدواریم مورد اقبال مخاطبین عزیزمان باشد.

متن کامل این گزارش از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

دانلود فایل