فاصله‌گذاری هوشمند در مقابله با کرونا

فاصله‌گذاری هوشمند در مقابله با کرونا


تنظیم گریهدف گزارش حاضر تاکید این نکته کلیدی اسر که سریاس های اصلی اتخاذ شده ب ای کنترل کرونا تنها در صورتی قابل دفاع هستند که قابلیت ادامه یافتن به مدت چند ماه را داشته باشد در واقع اگر تاب آوری جامعه در ب اب این سیاست ها صرفا در کوتاه مدت ممکن باشد، اصر و و بازنگری آنها با توجه به امکان طولانی شردن دوره همگانی ضروری خواهد بود.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.