شماره چهارم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.

شماره چهارم ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد.


مطالعات دولت و بخش عمومی 

دکتر روح الله هنرور مدیر گروه مطالعات دولت و بخش عمومی و سردبیر ماهنامه ، ابتدا در یادداشتی کوتاه از اهم فعالیت های گروه در ماه‌های پر رفت و آمد بهمن و اسفند می گوید و همچنین چشم‌اندازی از فعالیت‌های آینده گروه ارائه می دهد و سپس در یادداشتی تخصصی به تغییر و تحولات سازمان و نیروی انسانی سنتی دولت انگلستان می‌پردازد.

مژده ناطقی در یادداشتی به معرفی «دوایت والدو » از متفکرین برجسته حوزه علوم سیاسی و مدیریت دولتی مدرن و همچنین فعالیت‌های اثرگذار او در این حوزه می‌پردازد.

محمدمهدی جعفریان هم در یادداشتی به شیوه‌های انگیزش کارکنان بخش عمومی ، خارج از پارادایم الگوهای مبتنی بر مشوق‌های برون‌زای بخش خصوصی می‌پردازد و پیشنهادهایی برای نحوه جذب و انگیزش کارکنان بخش عمومی ارائه می‌نماید.

همچنین در این شماره به بعضی از اخبار نظام اداری و گروه مطالعات دولت و بخش عمومی اندیشکده پرداخته شده است .

متن کامل این ماهنامه از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

دانلود فایل