شماره هفتم نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید.

شماره هفتم نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید.


تنظیم گریشماره هفتم نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید.

در این شماره می خوانید:

✅گفتگو با مهندس فلاح جوشقانی

✅هماهنگی تنظیم گران کشور نیاز فوری و حیاتی

✅داده ها و اقتصاد دیجیتال

متن کامل این نشریه از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

دانلود فایل